Beleidsplan

Beleidsplan Rekreatie Sport Twente (RST)
(Zoals vastgesteld door ALV dd 21-03-2017)

Inleiding
Dit beleidsplan heeft als doel richting te geven aan de positionering en verdere ontwikkeling van RST. Wijzigingen aan het beleidsplan dienen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) ter goedkeuring te worden voorgelegd. Na amendering en goedkeuring door de ALV dient het als een richtlijn voor het Kader van Rekreatie Sport Twente. Het beleidsplan moet worden geïnterpreteerd in samenhang met de statuten van RST en het huishoudelijk regelement.

Missie en Visie Rekreatie Sport Twente
RST richt zich op buitenactiviteiten zoals hardlopen, Nordic Walking en wandelen en binnen-activiteiten zoals trim, volleybal. Genoemde sport activiteiten worden uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde trainers. Scholing/ bijscholing van de RST trainers gebeurt op reguliere basis.
RST is een recreatieve sportvereniging, die er naar streeft dat een ieder met plezier op eigen sportniveau kan sporten. Het gaat daarbij dus niet op de eerste plaats om het realiseren van topprestaties. Dat laat onverlet dat leden die binnen hun mogelijkheden op niveau aan wedstrijden willen meedoen, en daarvoor via RST willen trainen, van harte welkom zijn.
RST heeft naast een sportief aspect ook een sociaal aspect. Dat wil zeggen dat er naast sport ook andere activiteiten plaatsvinden zodat de leden een vrijblijvend sociaal netwerk kunnen vormen. Daarom is RST een kleine vereniging met een ledental minder dan 200.
Onder het kopje andere activiteiten moet men denken aan maatschappelijke activiteiten (het organiseren van de Bommelasloop, activiteiten voor goede doelen, zoals de Ven’n Loop, de opschoondagen voor het Buurserzand) en informele bijeenkomsten voor de leden (nieuwjaarsreceptie, thema avonden over gezondheid, sportkleding, blessurepreventie).

Dit beleid wordt vertaald in een aantal activiteiten, die deels bij commissies zijn ondergebracht.
Naast het bestuur zijn een aantal commissies die activiteiten organiseren:
. Activiteitencomissie
. Bommelascommissie, organiseert twee maal per jaar de Bommelasloop
. Twentse Ven’n Loop commissie, organiseert de Twentse Ven’n Loop

Activiteiten RST:

Hardlopen
De doelstelling van deze activiteit is om hardlooptraining aan te bieden op een aantal verschillende prestatie- en ambitieniveaus. Deze niveaus (drie tot vier niveaus) zo gekozen dat er homogene groepen ontstaan waarin alle groepsleden goed mee kunnen komen. Anno 2017 zijn er 4 KNAU gediplomeerde trainers aanwezig. Per week worden er 2 trainingen verzorgd op de:
o woensdagavond van 19.00-20.30 uur, locatie terrein UT(intervaltraining)
o zaterdagmorgen van 09.00-10.30 uur, locatie het Buurserzand, Camping Twente

Het streven is om ieder jaar in januari een hardloopclinic te starten van ca. 16 weken waarin deelnemers op een dusdanig conditioneel niveau worden gebracht dat zij deel kunnen nemen aan de Bommelasloop in mei. Tevens streeft RST ernaar om na afloop van de hardloopclinic(s) de deelnemers door te laten stromen naar de reguliere loopgroepen en de verbintenis om te zetten naar de status van permanent lid. Dit gebeurt onder andere door de deelnemers aan de clinics een kwartaal gratis lidmaatschap aan te bieden.

Zaalsport
Elke woensdagavond wordt er door een groep van gemiddeld 14 leden gesport in de zaal aan de Meindert Hobbemastraat 24 in de wijk het Zwering onder leiding van een gediplomeerde trainer. Het totale aantal leden bedraagt nu 21. De laatste jaren is er een lichte stijging te zien. Van de zaalsporters nemen er ook een relatief groot aantal leden (6) deel aan het Nordic Walken op de zaterdagochtend. Deze twee activiteiten zijn goed te combineren.
Als extra activiteit wordt er eind mei een fietstocht georganiseerd ter afsluiting van de binnentraining.
Van juni t/m augustus vindt er geen zaaltraining plaats vanwege de vakantieperiode.
Sterkte en zwakte analyse
Sterke punten van de zaalsport: goede sfeer; hechte en open groep; laagdrempelig en recreatief; mannen en vrouwen kunnen deelnemen; ook voor de oudere jongere aantrekkelijk (40-70 jaar); groepsactiviteit.
Zwakke punten van de zaalsport: accommodatie (kosten huur, onderhoud); vergrijzing; behoud van gekwalificeerde trainer
Doelstellingen 2017-2020
. De trainer aan ons te binden door: goed werkklimaat te bieden; zorgen voor goed oefenmateriaal; goede communicatie; goede beloning
. Scholing van de trainer in: bewegen op muziek; oefeningen voor ouderen voor het verbeteren van spierkracht, lenigheid en uithoudingsvermogen; oefening in spelvorm.
. Verbetering van de accommodatie. Hierbij denken we aan temperatuur van de douches en verbetering van de schoonmaak.
. Meedoen met een groep zaalsporters aan de avondvierdaagse
. Organiseren volleybaltoernooi in het voorjaar
. Leden werving; zie hiervoor ook de acties bij het Nordic Walken.

Nordic Walking
Anno 2017 is er 1 gediplomeerde trainer aanwezig. Per week wordt er 1 training verzorgd te weten zaterdagmorgen van 09.00-10.30 uur, locatie het Buurserzand, Camping Twente.
Op dit moment nemen bijna alle deelnemers ook deel aan de zaalsport.
Het aantal deelnemers aan de Nordic Walking is de laatste jaren langzaam gedaald.
Voorbeelden van acties om het ledenaantal uit te breiden:
. Jaarlijks een clinic organiseren
. Flyers van de vereniging regelmatig bij evenementen neerleggen.
. Een stukje schrijven in de plaatselijke kranten
. Contact onderhouden met de gemeente via de sportregisseur bij Sportaal

Aandachtspunten:

. (Bij)scholing trainer.
. Extra aandacht voor deze leeftijdsgroep wat betreft lenigheid, uithoudingsvermogen..
. Meedoen aan een georganiseerde nordic walking loop elders.
. Andere sociale activiteiten organiseren
. Een gasttrainer uitnodigen wanneer de vaste trainer verhinderd is.
. Lopen vanuit een ander startpunt dan camping Twente

De Bommelasloop
De Bommelasloop is door RST georganiseerde recreatieve prestatieloop door het natuurgebied Buurserzand. Deze prestatieloop wordt twee maal per jaar gehouden te weten op:
– de derde zondag in de maand mei
– de derde zondag in de maand november

Zonder de Bommelasloop verregaand te willen vercommercialiseren biedt de Bommelasloop aan geïnteresseerde ondernemingen de mogelijkheid om tegen betaling de naam van het bedrijf en bedrijfslogo aan de Bommelasloop te verbinden. De beoordeling voor de toetreding als hoofd- of nevensponsor van de Bommelasloop als ook de mate van vercommercialisering valt onder de verantwoordelijkheid van de Bommelascommissie.
Omwille van organisatorische redenen en parkeerproblematiek wordt het maximaal aantal deelnemers van deze loop gesteld op 500.
De Twentse Ven’n Loop
De Twentse Ven’n Loop is een sponsorloop, zonder wedstrijdelement, waar er vooral op natuurpaden, wandelpaden, bospaden en fietspaden wordt gelopen. De Twentse Ven’n Loop is een jaarlijks terugkerend evenement dat gepland staat in de winter, ongeveer in januari of februari.
De Twentse Ven’n Loop is ontstaan uit twee gedachten:
Ten eerste, het lopen voor een goed doel. Concreet gaat de opbrengst rechtstreeks naar de scholing van een aantal weeskinderen in Oeganda. Een RST lid organiseert dit initiatief persoonlijk en heeft ook persoonlijk contact met de gesponsorde kinderen. Informatie over het project is te vinden op de website van de Twentse Ven’n Loop (www.twentsevennenloop.nl).
Ten tweede is het doel om voor de liefhebber een mooie natuurloop aan te bieden. De loop is uitgezet in de natuurgebieden rondom de Twentse plaats Buurse; n.l. Witte Veen, Buurserzand, Haaksbergerveen en Luntener Veld.

De Sponsorcommissie
De sponsorcommissie beoogt het interesseren en het verbinden van sponsoren aan Rekreatie Sport Twente. Daarbij wordt beoogt om zowel voor de sponsor als ook voor de leden van RST synergie te realiseren. Goedkeuring en toetreding van ondernemingen als sponsor van RST valt onder de verantwoordelijkheid van de sponsorcommissie.
Bij goedkeuring van de sponsor zal de naam van de sponsor en het bedrijfslogo worden gepresenteerd bij de Bommelasloop en Bommelas flyers, in het 4 maal per jaar uitkomende clubblad “de Rekreant” en op de website.

Activiteiten commissie
De activiteitencommissie heeft als doel door het organiseren van activiteiten binnen de vereniging de saamhorigheid te versterken. Hierbij kan men denken aan een fietstocht, familiedag, puzzeltocht met BBQ, etc. Communicatie