Reglement Bommelasloop

1. De deelnemers verklaren zich bekend met en houden zich aan het reglement.
2. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen
3. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de organisatie ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
4. Wedstrijdleiding en medewerkers worden aangewezen door Bommelascommissie.
5. Inschrijving voor de Bommelasloop is persoonlijk.
6. Iedereen neemt deel voor eigen risico. Rekreatie Sport Twente en de Bommelascommissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.
7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
8. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
9. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum vastgesteld worden.
10. Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
11. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
12. De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende categorieën bepaald door de volgorde van binnenkomst.
13. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een databestand. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken worden niet in het databestand opgenomen.
14. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Bommelasloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
16. Het is voor hardlopers en wandelaars niet toegestaan met een hond deel te nemen.
17. Het is uitgesloten voor wandelaars zich in te schrijven voor een afstand anders dan 7,4 km.
18. De starttijd voor de wandelaars vind direct plaats na de start van de hardlopers.
19. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor schade of ongeval veroorzaakt door haar-/hemzelf.